Penafian

DeluxeWin mungkin mengandungi pautan ke tapak pihak luaran atau pihak ketiga yang lain. DeluxeWin tidak mempunyai sebarang kawalan atas penerbitan kandungan di tapak luaran atau pihak ketiga dan oleh itu, tidak akan bertanggungjawab terhadap ketepatan kandungan pada mana-mana tapak tersebut.

Penggunaan DeluxeWin atau mana-mana perkhidmatannya adalah terhad kepada orang yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun ke atas. Sebagai pelanggan, anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan kesahihan penggunaan DeluxeWin dan perkhidmatannya di bidang kuasa anda. DeluxeWin tidak berniat sesiapa menggunakan laman web atau mana-mana perkhidmatannya di mana penggunaan sedemikian adalah haram. Ketersediaan DeluxeWin menafikan tawaran atau jemputan daripada kami untuk menggunakan laman web dan / atau mana-mana perkhidmatannya di mana-mana negara atau bidang kuasa di mana penggunaan sedemikian adalah haram.

Penyertaan pada DeluxeWin adalah sukarela dan keinginan / kehendak peribadi pelanggan. Dengan menggunakan mana-mana aktiviti atau perkhidmatan yang disediakan oleh DeluxeWin, anda mengakui bahawa anda menyertai kehendak bebas individu anda dan bukannya pihak ketiga dan anda juga mengakui bahawa permainan atau perkhidmatan yang disediakan adalah adil dan tidak sesuai.

Syarikat tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan atau kerugian yang timbul daripada penggunaan laman web ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada operasi tertangguh atau rosak, kegagalan penghantaran komunikasi, atau kesilapan perkhidmatan laman web yang lain.

Syarikat tidak akan memberikan sebarang jaminan dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kelewatan, kegagalan perkhidmatan, atau pelanggaran kontrak oleh mana-mana pembekal pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembekal perkhidmatan internet.

Anda mengakui bahawa apa-apa dan semua kandungan penafian ini adalah sementara dan bahawa ini boleh diubah, diperbetulkan, atau dikemas kini dari semasa ke semasa. Syarikat berhak untuk mengubahsuai, mengubah atau mengemaskini sebarang atau semua peruntukan yang dinyatakan dalam penafian ini tanpa sebarang pemberitahuan terlebih dahulu.

Semua klausa penafian ini dianggap adil dan hanya dengan pengagihan yang berpatutan terhadap kedua-dua risiko dan faedah yang merupakan pantulan pertimbangan Syarikat terhadap pelanggan serta pemahaman dan sokongan pelanggan terhadap Syarikat. Sebagai pelanggan, anda selanjutnya mengakui bahawa fasal ini akan menentukan tahap permohonan undang-undang oleh undang-undang.

Keputusan yang ditunjukkan pada pelayan DeluxeWin akan direkod dan dipaparkan sebagai keputusan akhir. DeluxeWin berhak untuk mengatakan akhir dalam peraturan semua pertaruhan yang ditawarkan di laman web ini.

Peruntukan penafian ini, bersama dengan Terma dan Syarat serta terma tambahan lain di laman web, merupakan perjanjian yang mengikat yang beroperasi menurut lesen yang sedia ada. Syarikat juga berhak untuk membuat sebarang perubahan berkaitan dengan pertukaran transaksi operasi ke bidang kuasa yang lain.